Thứ hai, 26/12/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI)
10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011
5 câu chuyện gây "sốc" ngành giao thông năm 2011
Công bố giải cuộc thi “Trường Sa trong lòng Tổ quốc”
GS Đặng Hùng Võ: Đô thị không thể thiếu người nghèo
Một cương lĩnh quân sự lịch sử

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI)
Cập nhật lúc 19h31" , ngày 26/12/2011 -

Sáng 26/12, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 Ảnh minh họa

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2011 - 2020; xem xét, quyết định Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; cho ý kiến về các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2011; bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Do đó, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Uỷ viên Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

 

Về Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2011 – 2020, Tổng Bí thư lưu ý, đây là vấn đề lớn, rất khó, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều vùng, địa phương và cả nước; cần phải xác định rõ phạm vi, mục tiêu, yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo thì mới có thể triển khai thực hiện một cách có hiệu quả; cần thấy cả mặt đã làm được và chưa làm được một cách khách quan, cầu thị; phân tích sâu sắc các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân yếu kém, nguyên nhân chủ quan.

 

Cùng với việc đánh giá chính xác thực trạng tình hình kết cấu hạ tầng và công tác xây dựng kết cấu hạ tầng thời gian qua, Tổng Bí thư yêu cầu, các đồng chí Uỷ viên Trung ương cần cho ý kiến về dự báo bối cảnh, yêu cầu đặt ra cho sự phát triển, nêu rõ những thuận lợi, cơ hội và những khó khăn, thách thức, nhất là những mâu thuẫn lớn đang đặt ra. Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển cho thời gian tới theo tư tưởng chỉ đạo của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 là phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu. Phải căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng chung của cả nước để định hướng phát triển, xây dựng cho từng vùng; đồng thời, thống nhất về chủ trương và giải pháp tập trung ưu tiên đầu tư đối với một số dự án, công trình lớn, đặc biệt quan trọng, có sức lan toả, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành dứt điểm chậm nhất vào năm 2020.

 

Tổng Bí thư lưu ý, cần chú trọng các vấn đề có tính đột phá, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, cả trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển hạ tầng; khắc phục cho được tình trạng đầu tư dàn trải, chất lượng kém, thất thoát, hiệu quả thấp. Đối với từng lĩnh vực kết cấu hạ tầng cụ thể, ngoài các chính sách, cơ chế và giải pháp chung, cần nghiên cứu xác định trong các quy hoạch ngành, các chính sách, cơ chế, giải pháp riêng. Tập trung vào các nhóm giải pháp về quy hoạch, kế hoạch; huy động và sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là đất đai, lao động và nội lực hiện có; về phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước; đa dạng hoá hình thức đầu tư, đẩy mạnh thu hút sự tham gia của nhân dân, khu vực tư nhân và đầu tư của nước ngoài vào phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng…

 

Về Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đại hội XI của Đảng tiếp tục yêu cầu phải xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo… nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đại hội đã đề ra 8 nhiệm vụ cơ bản có tính hệ thống, toàn diện về xây dựng Đảng cần phải thực hiện có hiệu quả.

 

Tại Hội nghị lần này sẽ thảo luận và ra Nghị quyết về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay". Bộ Chính trị đã chọn ba vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay, với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đó là : (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị.

 

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cho ý kiến và đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; những chủ trương, biện pháp phù hợp đối với từng vấn đề và cả ba vấn đề và xác định vấn đề nào trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Cần nhìn thẳng vào sự thật, bình tĩnh, khách quan, không phiến diện; chỉ ra cả mặt thành tựu và yếu kém; phân tích toàn diện cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Cần xác định những việc cần và có thể làm ngay và những việc cần phải có thời gian chuẩn bị, nhất là về xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách kiên quyết, khả thi, hiệu quả.

 

Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến hết ngày 31/12/2011.


(theo cpv.org.vn)


Các tin khác:
    10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011(26/12/2011)
    5 câu chuyện gây "sốc" ngành giao thông năm 2011(26/12/2011)
    Công bố giải cuộc thi “Trường Sa trong lòng Tổ quốc”(22/12/2011)
    GS Đặng Hùng Võ: Đô thị không thể thiếu người nghèo(23/12/2011)
    Một cương lĩnh quân sự lịch sử(22/12/2011)
    Việt Nam - Trung Quốc ký kết 8 văn kiện quan trọng(21/12/2011)
    Chủ tịch Quốc hội thăm huyện đảo Bạch Long Vĩ(21/12/2011)
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị GMS lần thứ 4(21/12/2011)
    Khuyến khích sở hữu nhà diện tích lớn hơn tiêu chí bình quân(20/12/2011)
    Việt Nam chia buồn về sự ra đi của Lãnh đạo Triều Tiên(19/12/2011)
 Đọc nhiều nhất
‘Bão’ ôtô ngoại tỉnh sẽ nhấn chìm Hà Nội?
Tăng phí đăng ký, Hà Nội chỉ còn ôtô của...“đại gia”
"Chặt góc" nhà tại ngã tư để chống tắc đường?
Liều mạng ngày ngày cưỡi lên lưng Tử thần
Hà Nội sẽ không hạn chế xe máy, xe đạp
Vì sao cán bộ công chức tham nhũng, hối lộ?
Chủ tịch Hà Nội: Tại sao không dùng trực thăng cứu người trong vụ cháy!?
Tắc đường đừng đổ lỗi cho dân!
Ngân hàng lãi nghìn tỷ, doanh nghiệp “chết” vì trả lãi cao
Thủ tướng yêu cầu “giải quyết dứt điểm” vụ Vinashin, Sabeco, tiền polymer
Phản hồi nhiều nhất
Nữ sinh lên tiếng "phản ứng" Bộ Giao thông (151)
Đổi giờ làm: Kế hoạch của Hà Nội có hiệu quả? (59)
Đề nghị Hà Nội thí điểm cấm xe máy nội thành (50)
Nữ sinh bị chỉ trích vì phản ứng Bộ Giao thông (50)
"Ngành Y cấm bệnh nhân khám giờ cao điểm?!" (12)
"Tôi không tán thành quan điểm Bộ trưởng Huệ" (10)
Bộ Giao thông không được đổi giờ thay Hà Nội! (10)
Hà Nội sẽ không hạn chế xe máy, xe đạp (10)
‘Bão’ ôtô ngoại tỉnh sẽ nhấn chìm Hà Nội? (9)
Tranh cãi kịch liệt việc đổi giờ làm Hà Nội (8)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612