7 nội dung đổi mới cơ bản của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Cập nhật lúc: 19h57"  | 01/02/2013

(VnMedia) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm 14 chương và 206 điều với 7 nội dung đổi mới cơ bản.


Trong gần 10 năm triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2003, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, chính sách pháp luật đất đai vẫn còn một số hạn chế, bất cập, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục hành chính về đất đai.

Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 và những quan điểm, định hướng nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Sau khi tiếp thu ý kiến Quốc hội, Chính phủ đã hoàn thiện Dự thảo để tổ chức lấy ý kiến nhân dân, bắt đầu từ ngày 1/2.

 

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm 14 chương và 206 điều với 7 nội dung đổi mới cơ bản.

 

Theo đó, Dự thảo quy định rõ ràng, cụ thể hơn về quyền, trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai, thống nhất quản lý nhà nước đối với đất đai và các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

 

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cũng cho biết, Dự thảo đã tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai đối với khu vực nông nghiệp theo hướng mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân; mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; quy định riêng về chế độ sử dụng đất trồng lúa;


 Ảnh minh họa

 Theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), khi xây dựng, mở rộng các công trình kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị cần phải quy hoạch và tổ chức thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận - ảnh minh họa

 

Một điểm đổi mới rất quan trọng của Dự thảo, đó là tăng cường vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường, hạn chế các trường hợp được Nhà nước giao đất, cơ bản chuyển sang áp dụng hình thức thuê đất; thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; thực hiện định giá đất theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, việc sửa đổi này nhằm tiến tới xóa bỏ bao cấp trong quản lý, sử dụng đất đai, khắc phục tình trạng “xin – cho” trong sử dụng đất.

 

Dự thảo đã bổ sung quy định Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất; lập Quỹ phát triển đất; tạo quỹ đất “sạch” để đấu giá quyền sử dụng đất; quy định khi xây dựng, mở rộng các công trình kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị cần phải quy hoạch và tổ chức thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận; mở rộng các đối tượng thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

 

Một điểm được đánh giá là đổi mới tích cực trong Dự thảo, đó là quy định khung pháp lý về thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, quyền tiếp cận thông tin đất đai; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư… nhằm tạo sự minh bạch trong quản lý, sử dụng đất, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và góp phần làm giảm các khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

 

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá, Dự thảo đã thiết lập sự bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Dự thảo cũng đã được xây dựng theo hướng đảm bảo quyền sử dụng đất cho nhóm người dễ bị tổn thương như phụnữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Để lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện Luật Đất đai theo đúng kế hoạch, tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được tổ chức ngày 31/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương… triển khai tốt việc thảo luận, lấy ý kiến đến mọi tầng lớp nhân dân trên tinh thần dân chủ, công khai, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để người dân góp ý vào Dự thảo.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp triển khai thực hiện để việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của nhân dân cho việc hoàn thiện Dự thảo.

Tuệ Khanh