Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý 9 dự án của tập đoàn Lã Vọng