http://vnmedia.vn/dan-sinh/doi-song/v3.txt
Đời sống

Luật đô thị có giải quyết được tình trạng "dở nông thôn, dở đô thị"?