Tiêm kích Nga tung hỏa lực, chặn đứng tên lửa hành trình