Ông Phạm Đức Long được giao phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT