12 năm vì sứ mệnh: “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”