Động đất độ lớn 7,7 ở ngoài khơi Cuba và Jamaica, cảnh báo sóng thần